Hipoteca d’interès fixa

En quins casos pot pujar el cost d’una hipoteca amb interès fix?

Doncs sí, les quotes de les hipoteques amb taxa d’interès fixa poden subir! I això encara que hàgiu pactat una taxa fixa per a tota la vida, perquè també, gairebé sempre, haureu pactat unes vinculacions que, si no les compliu, faran que pugi la taxa d’interès.

La majoria de les hipoteques es concedeixen amb una taxa d’interès que es pot reduir si contracteu alhora una sèrie de productes complementaris: allò que es denomina vinculacions, que bonifiquen la taxa d’interès. Els exemples més habituals d’aquestes vinculacions són els següents:

 1. L’assegurança de vida
 2. L’assegurança de la llar
 3. L’assegurança de protecció de pagaments
 4. L’ús d’una targeta de crèdit amb un mínim de consum
 5. La domiciliació de nòmines
 6. La domiciliació de serveis de consums

 

 

Tres raons possibles de la pujada d’una hipoteca amb taxa fixa

 1. Prolongació del termini de devolució. De vegades hi ha persones que contracten una hipoteca amb una taxa fixa d’interès que els suposa una quota mensual que al principi poden assumir perfectament, però que passat un temps, i a causa d’algun canvi de circumstàncies, els costa pagar. En conseqüència decideixen sol·licitar al seu banc que els allargui uns anys el termini d’amortització per anar més descansats en els pagaments. Això té com a efecte que el banc els apugi la taxa d’interès. Les hipoteques de taxa fixa més barates són les que tenen un període d’amortització més petit; i, al contrari, les més cares són les que permeten completar la devolució del préstec al cap de trenta anys.
 2. No complir algun compromís vinculat, com ara usar la tarjeta de crèdit i pagar amb ella un determinat mínim de despeses al mes, perquè heu optat per estalviar. Això s’anomena “incompliment de les bonificacions de l’interès”. I de cop i volta us pugen la quota de la hipoteca.
 3. Retards en el pagament de les quotes. Com que també és un incompliment de les condicions del contracte, pot fer que us pugin la taxa d’interès.

 

Si heu incomplert una vinculació i us han augmentat la hipoteca, més endavant podeu aconseguir que us la tornin a baixar

Tot i que hàgiu pactat la hipoteca amb una taxa fixa d’interès, el banc supervisa cada cert temps que compliu les vinculacions contractades. Si així ho feu, no hi haurà cap problema i us mantindran la taxa. En cas contrari us pujaran el cost de la hipoteca fins que us tornin a fer la revisió, i si aquesta vegada el banc troba que heu complert els compromisos, us baixaran la taxa de nou. Les revisions es poden fer amb periodicitat semestral o anual.

Per conèixer a fons tot el que es relaciona amb les vinculacions, examineu l’article que vam escriure sobre aquest tema.

Si busqueu la hipoteca amb interès fix més barata, adreceu-vos a aquesta pàgina, si us plau.

 

 

Continuar leyendo
Actualitat Hipotecària Plus Majoristes Financers

Pla estatal d’ajuda a l’habitatge 2018

Aquest primer trimestre de 2018, en principi, entra en vigor el pla estatal d’ajuda a l’habitatge, que tindrà vigència fins a l’any 2021. Si heu decidir comprar o llogar un habitatge us pot ser d’interès.

El pla preveu quatre tipus d’ajudes:

1. Per a la compra, en el cas de joves de menys de trenta-cinc anys, o per al lloguer, sense límit d’edat. Els ingressos de la persona sol·licitant han de ser inferiors a tres vegades l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples)

Ajudes a la compra: amb un límit màxim de 10.800 €, sense superar el 20 % del preu de l’habitatge.

Ajudes al lloguer: poden arribar fins al 40 % del preu del lloguer, per a lloguers situats entre els 600 € i els 900 € com a màxim, sempre que estigui justificat. Se’n beneficiaran les persones que no guanyin més de 532,51 € en catorze pagues.

2. Ajudes directes per a l’adequació d’instal·lacions comunes per a persones més grans de seixanta-cinc anys, amb una duració de fins a tres anys.

3. Ajuda a la concessió de préstecs bancaris amb finalitats de rehabilitació, regeneració i renovació, tant en àrees urbanes com rurals.

4. Subvencions a promotores que tenen com a objectiu la rehabilitació i la regeneració urbanística, amb ajudes de fins al 40 % per edificar pisos de lloguer i de fins al 60 % si la intervenció millora l’eficiència energètica dels habitatges.

En aquest PDF trobareu més informació desenvolupada. 

 

Servirà per alguna cosa aquest pla? És adequat?

Penso que, d’entrada, tindrà com a efecte que pugi el preu del habitatge, i en conseqüència beneficiarà els propietaris que vulguin vendre o posar en lloguer el seu immoble. Amb aquestes mesures es distorsionarà la capacitat d’endeutament de les persones que es proposen comprar o llogar.

L’ajuda a la compra s’hauria de fer sobre preus concrets, com si fos protecció oficial, la qual cosa evitaria l’especulació i que s’apugin els preus. Cal que es determini sobre la ratio d’endeutament, per evitar la injustícia que hi tinguin més possibilitats d’accedir aquelles persones que disposen de més mitjans perquè reben el suport econòmic dels seus familiars.

També considero que, en alguns casos, seria preferible que l’Administració oferís avals per a la hipoteca o el lloguer, més que no pas una ajuda directa. La raó és la precarietat en què es troben molts joves amb contractes temporals o de mitja jornada.

Continuar leyendo
Actualitat Hipotecària Hipoteques 100%

Tot allò que us cal saber a l’hora de comprar un habitatge

Tothom acostuma a tenir més o menys clar què ha de fer per adquirir un pis o una casa, però molt sovint es desconeixen els passos concrets que s’han de fer un cop presa la decisió de la compra.

Per a aquells qui a diari acompanyem persones en el procés de compra d’un primer o un segon habitatge, els passos que cal seguir i la documentació que s’ha de complimentar i supervisar constitueixen una realitat molt familiar. Amb aquesta miniguia em proposo orientar els compradors respecte de les principals qüestions que hauran de resoldre, sobre les quals em fan gairebé sempre les mateixes preguntes.

Continuar leyendo
Despeses hipotecàries

Totes les despeses que cal tenir en compte en una compravenda

Quan algú decideix comprar un habitatge, la primera cosa en què pensa és la zona on el vol, quina mena d’edifici prefereix i les característiques ideals de la nova casa. Després considera la manera de pagar-lo i comprova que haurà de demanar una hipoteca.

Nosaltres, en canvi, recomanem que, abans de buscar la casa dels vostres somnis, us assabenteu de l’import de la hipoteca que us pot concedir el banc per així tenir ben definida de bon començament l’aportació econòmica que hi haureu de fer.

Aquest serà l’ordre normal dels esdeveniments:

En primer lloc, el banc analitzarà la vostra documentació i us informarà de quina quantitat està disposat a prestar-vos.

Seguidament haureu de fer una taxació de la propietat que voleu adquirir.

Però encara us caldrà saber amb exactitud a quines despeses haureu de fer front abans, durant i després de la compra. Els bancs us diran quants diners us poden deixar, però normalment no us orientaran sobre les despeses derivades de tot el procés de compravenda i constitució de la hipoteca.

Una idea molt generalitzada entre els compradors és que les despeses que han de preveure a l’hora d’adquirir un habitatge pugen a un 10 % del total de l’operació. Lamentablement, aquesta previsió está molt allunyada de la realitat, almenys a Catalunya, la Comunitat de Madrid i les Illes Balears.

A les escriptures de compravenda i d’hipoteca, les despeses les determinen l’edat dels compradors i el seu nivell d’ingressos.

 

Despeses abans de la compra

 1. Verificació registral o nota simple: és el document que es demana al Registre de la Propietat perquè informi sobre qui són els propietaris de l’habitatge que es vol comprar i les càrregues que té. Per demanar-lo us cal disposar de les dades bàsiques d’ubicació de la propietat: població, adreça i número de la finca. La situació ideal és que els propietaris actuals us hagin facilitat les escriptures de l’habitatge, que podreu presentar al Registre de la Propietat per obtenir la verificació. El seu cost és d’uns 9 €.
 2. Taxació bancària: abans de concedir-vos la hipoteca, el banc us demanarà que feu una taxació bancària amb les taxadores que té homologades. És una exigència legal per determinar el valor de l’immoble que voleu adquirir. L’oferta de finançament variarà, segons els bancs, entre el 80 % de la taxació, el 80 % del preu de la compra –sempre que aquest sigui inferior a la taxació– o el 95 % de la taxació. El cost de la taxació varia en funció del preu de l’immoble i de si la gestioneu directament o la feu a través del banc. Si la gestioneu directament, el cost serà més alt que en el segon cas, però té altres avantatges.

 

Despeses relacionades amb l’escriptura de compravenda

 1. Notari: en l’acte de formalització de la compravenda el notari descriu l’immoble que es vol comprar, la identitat dels compradors i dels venedors, el preu de l’operació i la modalitat del pagament. La modalitat inclou si s’ha fet efectiva una paga i senyal prèvia, si s’han entregat arres i com s’han efectuat aquests pagaments: en efectiu, amb xec bancari o per transferència, que és el mètode ideal. El notari també indica la procedència dels diners de la paga i senyal o les arres i en quin compte s’han ingressat. Consulteu aquest enllaç [ENLLAÇ: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/compraventa-de-vivienda] per a més informació.
 2. Impost de transmissions patrimonials: el percentatge que s’ha de pagar depèn de l’edat i dels ingressos del comprador, així com de la comunitat autònoma on es faci l’operació:

—Catalunya: el percentatge general és del 10 %, però si el comprador té menys de trenta-dos anys i guanya menys de 30.000 € anuals, o està afectat per una minusvàlua, o bé l’habitatge es destina a una família nombrosa, pagarà en concepte d’aquest impost un 5 % sobre el preu.

—Comunitat de Madrid: el 6 % amb caràcter general, però si l’habitatge es destina a una família nombrosa baixa al 4 %.

—Comunitat Valenciana: el 10 % amb caràcter general, el 8 % per als menors de trenta-cinc anys i el 4 % si es tracta d’un habitatge de protecció oficial especial o si es destina a una família nombrosa o a un discapacitat.

—Illes Balears: un 8 % si el cost de la compra no supera els 400.000 €, un 9 % si se situa entre els 400.000 € i els 600.000 € i un 10 % per a costos superiors.

 1. Registre de la Propietat: el seu objecte és donar seguretat al mercat immobiliari. L’assentament registral indica les característiques de l’immoble que s’ha comprat, la identitat dels propietaris i si hi pesen càrregues. Consulteu aquest enllaç [ENLLAÇ: http://registradores.org/blog/para-que-sirve-el-registro-de-la-propiedadventajas-de-inscribir-y-riesgos-de-no-hacerlo/] per a més informació.
 2. Gestoria: tramita els pagaments al notari i al registrador de la propietat i el de l’impost de transmissions patrimonials. Aquests professionals són els que informen als compradors dels imports exactes de cada

Respecte d’aquesta darrera qüestió, cal denunciar una pràctica inacceptable de molts bancs, i és que no ofereixin una informació precisa sobre les despeses de les escriptures de compravenda i d’hipoteca; com a molt en donen una orientació que gairebé sempre és inexacta i inferior als costos autèntics finals, cosa que al comprador li suposa un maldecap afegit, sobretot si va just de diners.

 

Despeses derivades de l’escriptura de constitució de la hipoteca

 1. Notari: en l’acte de formalització de la hipoteca el notari explica i descriu totes les característiques del préstec. La nova Llei hipotecària –que previsiblement substituirà la vigent fins ara durant el primer semestre de 2018– estableix que el notari serà responsable que el client entengui totes les clàusules de l’escriptura i que no hi hagi condicions abusives. D’acord amb aquesta llei es crearà un registre de clàusules prohibides a les hipoteques i un règim sancionador dels incompliments.

Segons la llei encara vigent durant la redacció d’aquest text, al principi del 2018, entre els elements que han de constar obligatòriament a les escriptures es troben aquests:

 • Import del préstec concedit.
 • Termini de devolució.
 • En el cas dels préstecs amb taxa variable d’interès, la taxa aplicable el primer any o semestre i el diferencial aplicable a les revisions.
 • En el cas de les hipoteques amb taxa fixa d’interès, aquesta taxa.
 • La comissió per amortització anticipada.
 • La comissió per amortització total.
 • La comissió per compensació de la taxa d’interès en el cas de les hipoteques amb taxa fixa.
 • Vinculacions de la hipoteca, com ara assegurances de llar o de vida.

Teòricament, un cop entri en vigor la nova Llei hipotecària s’hauran de desglossar les despeses de la formalització d’hipoteques (notari, Registre de la Propietat, impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats). No obstant això, és de lamentar que, segons sembla, aquesta norma legal eludirà regular qui ha d’abonar aquestes despeses, de manera que es mantindrà la confusió actual resultant del fet que no tots els bancs assumeixin els pagaments pels mateixos conceptes, segons com els vagi en l’operació.

 1. Registre de la Propietat: igual que en el cas de les escriptures de compravenda, la inscripció de l’escriptura hipotecària al Registre de la Propietat té com a finalitat donar seguretat al mercat immobiliari. Abans de la compra cal demanar una verificació registral o nota simple per esbrinar quines càrregues pesen sobre la propietat, com ara hipoteques, embargaments o altres condicionants que perjudiquin la compra. Consulteu aquest enllaç [ENLLAÇ: http://registradores.org/blog/por-que-es-necesaria-la-inscripcion-en-el-registro-de-la-propiedad/] per a més informació.
 2. Impost d’actes jurídics documentats: el percentatge que es paga depèn de l’edat i dels ingressos del comprador, així com de la comunitat autònoma on es faci l’operació.

—Catalunya: el 0,5 % per als menors de trenta-dos anys o per a les persones amb minusvàlues superiors al 33%; l’1,5 % si el comprador té més de trenta-dos anys; el 0,1 % en el cas d’habitatges protegits.

—Comunitat de Madrid: el 0,4 % en el cas d’hipoteques inferiors a 120.000 €, el 0,5 % per a hipoteques d’entre 120.000 € i 180.000 € i l’1 % per a imports superiors.

—Comunitat Valenciana: l’1,5 %.

—Illes Balears: l’1,2 %

 1. Gestoria: tramita els pagaments al notari i al registrador de la propietat i el de l’impost d’actes jurídics documentats. Aquests professionals són els que informen als compradors dels imports exactes de cada partida.

 

Altres despeses que, d’entrada, no se solen tenir en compte

Quan es parla de les despeses causades per una operació de compravenda i constitució d’hipoteca, molt poques vegades recordem de bon començament prendre en consideració aquestes altres:

 • Assegurança de vida. El seu cost dependrà de quin capital demana assegurar el banc, i també de l’edat del comprador. Comparativament, acostumen a ser més barates les assegurances de dones que les d’homes, i també costa menys assegurar un jove que una persona de més edat.
 • Assegurança de la llar. La quantitat mínima que cal assegurar vindrà determinada per la taxació bancària; el seu cost, per tant, variarà en funció d’aquesta quantitat i també de la valoració dels béns continguts en la propietat.
 • Assegurança de protección de pagaments. Es paga amb una prima única, té una durada de cinc anys i el seu cost és de l’1,5 % de l’import de la hipoteca; es tracta, en conseqüència, d’una quantitat rellevant.
 • Comissió d’obertura. El percentatge oscil·la entre el 0 % i l’1 %.
Continuar leyendo
Prestecs Personals

Préstecs entre familiars per comprar casa

Les parelles o persones individuals que han decidit comprar un habitatge es poden veure en la necessitat de demanar un préstec a un familiar si es troben en alguna de les situacions següents:

 1. Viuen en règim de lloguer, i això els ha impedit estalviar els diners requerits per cobrir les despeses de les escriptures de compravenda i constitució d’hipoteca.
 2. La taxació bancària de la propietat que volen adquirir no els permet aconseguir un préstec hipotecari prou generós.
 3. L’habitatge requereix que s’hi facin obres i no disposen dels estalvis necessaris per dur-les a terme.

Moltes parelles o singles tenen la fortuna de comptar amb uns pares o familiars que estarien en condicions de prestar-los diners si arribés algun d’aquests casos, i a més ja ho tenen parlat. Però també pot succeir que no hi hagi hagut cap mena de contacte amb la família al respecte d’això, i quan sorgeix la necessitat de demanar ajuda, sobretot si és d’un dia per l’altre, es generin situacions incòmodes i desagradables:

 • Perquè els pares o familiars poden interpretar aquesta urgència com una excusa per no deixar-los pensar bé l’operació i “fer els seus comptes” amb calma
 • Perquè no disposin dels diners que els demanen.
 • Perquè, tot i disposar dels diners necessaris, els tinguin invertits en un fons o en qualsevol altre producte financer, cosa que no els permet retirar-los de manera immediata i/o sense penalitzacions.
 • Perquè, simplement, i pels motius que sigui, no volen deixar els diners –hi tenen tot el dret–, i això sens dubte crearà friccions i dificultats en les relacions futures.
Continuar leyendo
Sin categoría

La revolució de les hipoteques ha començat

En Plus Majoristes Financers som un equip d´assessors hipotecaris experts en la gestió de prestecs hipotecaris per a particulars i finançament empresarial.

Els nostres serveis hipotecaris i de crèdit se centren a aconseguir-te les millors condicions financeres a tu a l´abast, siguis funcionari, un treballador per compte d´altre, un autònom o una empresa a la recerca de nous canals de finançament.

 

 

La teva hipoteca llista en 15 dies. Ens trobaràs a Catalunya, València, Madrid i Illes Balears.

 

Continuar leyendo
Hipoteques 100%

Hipoteques per a mileuristes

En aquest article exposarem una guia per conèixer sota quines condicions els bancs concedeixen hipoteques als mileuristes i quins factors hi haurà en contra per aconseguir-les. Els nostres experts hipotecaris us buscaran les condicions més favorables en hipoteques per a mileuristes. Ompliu aquest formulari per rebre’n tota la informació sense compromís.

Molts dels clients que contacten amb nosaltres tenen el sou afectat per la famosa devaluació interna que es pateix al país. Deu anys enrere, abans de la crisi, el sou mitjà d’una parella era d’uns 3.000 € al mes, aproximadament, mentre que avui dia el salari conjunt de moltes parelles se situa entre els 2.300 i els 2.500 €, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Dit d’una altra manera, la majoria de les parelles que volen comprar estan formades per assalariats mileuristes.

Quan es concedirà una hipoteca a uns mileuristes

Continuar leyendo
Hipoteca Estrangers Hipoteca no resident

Hipoteques per a no residents a Espanya

Hipoteques per a estrangers no residents

Les hipoteques per a estrangers no residents són préstecs hipotecaris adreçats a estrangers que no tenen la residència fiscal a Espanya.

Aquestes hipoteques són per a la compra d’una segona residència per part d’un estranger. El procés per aconseguir la hipoteca funciona gairebé de la mateixa manera que per alss espanyols que compren una segona residència.

El percentatge de les compres que fan els estrangers sobre el total és al voltant d’un 15 %. En conseqüència és imprescindible saber informar-los adequadament i amb solvència tècnica dels passos que han de fer per dur a terme la compra amb seguretat, i dels requisits que demanen les entitats financeres per a la concessió de la hipoteca.

 

Abans de la compra els estrangers han de:

Continuar leyendo
1 2 3 4