Canviar hipoteca de banc

6 maig, 2019 | Antonio Beltrán

Per què canviar de banc la hipoteca i quins avantatges  pot tenir

 

La hipoteca és per als espanyols el producte financer més important. Ni plans de pensions, ni nòmines, no hi ha cap altre producte que vinculi més el client amb l’entitat financera, i per això les seves implicacions van molt més enllà que la simple necessitat de tornar un préstec d’un valor tan important –163.538 euros de mitjana per habitatge segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística de febrer de 2019– com ho són les operacions amb garantia hipotecària.

Aquesta relació és, a més, a un termini molt llarg. Segons les mateixes dades de l’INE, actualment és de 23 anys per a les hipoteques d’habitatge, fet que comporta que la gran majoria de clients no només tinguin un compte on domiciliar els ingressos i els pagaments amb el banc que els va concedir la hipoteca, sinó que també se’ls comercialitzi a través d’aquests comptes tota una sèrie de productes i, per tant, que s’estableixi una relació que pot influir a l’hora de voler canviar la hipoteca a un altre banc. I és que aquest llarg termini també té com a possible conseqüència que canviïn les condicions del mercat, de manera que trobem unes condicions més bones o simplement una oportunitat favorable de canviar el tipus de préstec, de taxa fixa a variable. És així com apareixen una sèrie de raons que ens poden voler fer canviar la hipoteca a un altre banc. Les expliquem a continuació.

 

Raons per les quals pot ser rendible canviar de banc la hipoteca

 

  • Condicions i preu de la hipoteca.És la més òbvia. Trobar una hipoteca més econòmica, com la que ens pot ajudar a aconseguir un bon intermediari hipotecari, ens permet un estalvi de costos més que important. Pensem que, per exemple, si ens queden 15 anys per acabar de pagar la hipoteca, reduir la nostra quota tan sols en 50 euros al mes ens suposarà un estalvi global de 9.000 euros. Però no només això: en préstecs de taxa variable, aconseguir un diferencial més baix ens permet tenir també més marge econòmic si en el futur es produeixen pujades de les taxes d’interès.
  • Condicions i preu d’altres productes.Però, com ja hem avançat, en la relació amb el banc tindrem tota mena de productes i serveis contractats, i pot ser que hi hagi algun altre banc que, tot i que ens ofereixi les mateixes condicions per a la hipoteca, ens facilita una millora de la resta de serveis, tant si hi ha vinculacions (assegurances, targetes, plans de pensions) com si no. Només perquè l’operativa del banc ens suposi unes despeses importants –pel cost de manteniment del compte, pel preu de les transferències o per la quota de la targeta bancària–, podem aconseguir un estalvi notable que caltenir en compte a l’hora de comparar les noves condicions del préstec.
  • Encara que el nostre model de banca comercial és bastant “universal” i la majoria de les entitats cobreixen gairebé tota la gamma de productes, pot ser que al nostre banc no trobem tot el que necessitem, o que, d’acord amb el punt anterior, sigui en unes condicions més dolentes. Això acostuma també a ser molt habitual en productes d’inversió com fons o plans, en què les diferències de dimensió de les entitats són de vegades notables, i per tant també poden variar molt els productes respectius. Si el nostre banc no cobreix les expectatives i trobem condicions de la hipoteca més bones o similars, també podem fer el canvi.
  • Molt relacionat amb el tracte amb la sucursal. Moltes entitats petites van créixer en anys anteriors a força d’obrir oficines, i ara, si s’han vist obligades a tancar-ne, han limitat molt la cobertura del clients. Si és important per a nosaltres tenir una cobertura propera i de qualitat, aquesta és tambéuna raó pel canvi.
  • Simplificar la nostra operativa diària:Pot ser que tinguem compte en bancs diversos, no només amb aquell on tenim la hipoteca, i amb ells dupliquem altres productes com ara targetes, talonaris, fons… Si trobem una entitat que satisfaci totes les nostres necessitats, podem aconseguir un estalvi i fer molt més senzill el control de les nostres finances. I si, a més, ja ens coneixen com a clients, en podem també obtenir unes condicions més bones.

 

Els avantatges de la nova llei hipotecària

Juntament amb aquestes possibilitats de millorar les nostres finances canviant de banc la hipoteca, se’ns presenta un altre avantatge, la nova Llei hipotecària que entra en vigor en juny d’aquest any. Aquesta norma abarateix la subrogació, el “trasllat” de la nostra hipoteca a un altre banc, que es podrà fer sense costos per al client, amb independència de la data en què la vam subscriure. Entre les dues entitats s’establirà un mecanisme de compensació basat en els interessos cobrats i els pendents de cobrament amb vinculació al cost de formalització de la hipoteca.

I no només això, sinó que també s’abarateix la possibilitat de canviar el tipus d’hipoteca amb aquesta subrogació, i no únicament de banc. Fins ara, si en una subrogació passàvem d’una hipoteca amb interès variable a una altra d’interès fix, pagàvem una comissió de fins a un 0,5 % si es feia en els cinc primers anys del préstec, i de fins al 0,25 % a partir del cinquè any. Amb la nova Llei hipotecària la comissió es reduirà fins a un màxim de 0,15 punts percentuals els tres primers anys, i posteriorment el banc no podrà cobrar res.

Con independència del motiu que tinguem per canviar la hipoteca de banc, amb la nova Llei hipotecària podrem aconseguir estalvis futurs sense incórrer en noves despeses en concepte de canvi de banc, o fent que siguin més petites. Per això, disposar de l’ajuda d’un broker hipotecari és garantia d’èxit.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.