Extinción de condominio Herència

Us ajudem amb les herències. Préstecs per pagar impostos de successions

 

A Plus Majoristes Financers us ajudem perquè feu de manera fàcil i ràpida tots els tràmits d’acceptació d’herències. Des de sempre hem col•laborat amb aquelles famílies que al moment d’heretar es troben en una situació complicada econòmicament o bé familiarment, que dificulta fer el repartiment o afrontar totes les despeses de tramitar una acceptació d’herència. L’herència és un episodi esperat, però els bancs no ofereixen finançament per a una cosa que encara no és nostra.

Posem a la vostra disposició el departament jurídic, fiscal i financer de Plus Majoristes Financers, que us facilitarà i agilitarà tots aquests tràmits. Us ajudem a aconseguir tot el finançament que necessiteu per pagar:

I farem una anàlisi de l’impacte fiscal que té en la vostra economia l’acceptació de l’herència, perquè pagueu tan sols el que cal, ni més, ni menys.

La mort d’un familiar comporta que tots els seus béns, drets i obligacions passaran als seus hereus. Aquests succeeixen el causant en tot. En conseqüència, adquireixen els béns i els drets de l’herència, se subroguen en les obligacions del causant que no s’extingeixen amb la mort, queden vinculats als actes propis del causant i, a més, han de complir les càrregues hereditàries.

Si heu decidit vendre el pis o la casa que heu heretat, us facilitem tot els diners que us calguin per cobrir les despeses que tingueu mentre duri el procés de venda.

Depenent de la comunitat autònoma on residia el difunt, s’aplicarà una Llei de successions diferent. En la majoria dels casos, però, ens trobarem que una part dels seus béns i obligacions hauran de ser heretats obligatòriament pels descendents, el ascendents, etc.

De acord amb la llei vigent a Catalunya (Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions), els descendents directes (fills) tindran dret a la legítima, que suposa el 25 % del total de la massa hereditària, i no se’ls podrà desheretar excepte en casos molt concrets i determinats per la llei. El 75 % restant és de lliure disposició pel testador.

Davant la mort d’un familiar ens podem trobar en dues situacions, que hi ha testament o que no n’hi ha.

Si no hi ha testament

L’odre successori serà el següent:

 1. Descendents (fills)
 2. Cònjuge o parella de fet
 3. Ascendents (pares)
 4. Col·laterals (germans)

En tot cas la llei estableix que el cònjuge o la parella de fet supervivent que concorri a l’herència amb els descendents es podrà beneficiar de l’usdefruit universal de l’herència. La llei permet commutar l’usdefruit atribuint-hi una quarta part alíquota de l’herència, i a més l’usdefruit de l’habitatge comú si aquest era propietat del difunt.

Tan aviat com s’ha verificat que no hi ha testament, els hereus han de portar a terme aquests tràmits:

 • Declaració d’hereus davant del notari de la localitat on el difunt va tenir el seu darrer domicili.
 • Acceptació de l’herència, que es fer davant de qualsevol notari.
 • Liquidació de l’impost de successions.

Si hi ha algun immoble com a part de l’herència, caldrà esbrinar la seva situació de càrregues. En cas que hi pesi alguna hipoteca, qui hereti la finca heretarà també l’obligació de pagar-la, juntament amb:

 • Les plusvàlues municipals
 • La inscripció al Registre de la Propietat

Si hi ha testament

Cal atenir-se a les indicacions del testament, respectant sempre el 25 % de la legítima. Encara que no hi figuri l’adjudicació de la legítima, els legitimaris podran reclamar-la als hereus.

Igualment, i en cas que el cònjuge o la parell de fet supervivent no figurin com a hereus al testament, podran reclamar la quarta vidual, d’acord amb allò que estableix el Codi Civil català.

En aquest cas caldrà seguir aquests passos:

 • Acceptació de l’herència, que es pot fer davant de qualsevol notari.
 • Liquidació de l’impost de successions.

Si a l’herència hi ha algun immoble, cal esbrinar la seva situació de càrregues. En cas que hi pesi una hipoteca, qui hereti la finca heretarà també l’obligació de pagar-la, a més de pagar:

 • Les plusvàlues municipals
 • La inscripció al Registre de la Propietat

Per al càlcul de la base imposable s’ha de calcular el valor real de tots els béns i els drets que formen part de l’herència, i hi cal afegir el parament de casa del difunt, que serà un 3 % de l’import resultant de sumar tots els béns declarats. En cas de cònjuge supervivent se’n pot excloure el 3 % del valor cadastral de l’habitatge habitual.

La suma del valor real dels béns i els drets i del parament de casa constitueix la massa hereditària. De l’import de la massa hereditària caldrà restar las càrregues que disminueixen el valor real del bé (censos, pensions, hipoteques, etc.) així com els deutes de la persona difunta que es puguin acreditar feacentment, i les despeses per litigis de testamentaria o abintestat, sempre que s’hagin produït en interès comú de tots els hereus. També se’n deduiran les despeses de darrera malaltia, enterrament i funeral si les han satisfet els hereus.

El resultat d’aquestes deduccions constituirà la massa hereditària neta, que es repartirà entre els hereus d’acord amb allò establert al testament o, si no n’hi ha, d’acord amb les normes successòries.

Si algun hereu o legatari cobra, a més, alguna quantitat derivada d’una assegurança de vida, s’haurà de sumar a la seva part individual l’import d’aquesta assegurança.

L’import de l’impost de successions variarà segons el grau de parentiu:

Grupo IGrupo IIGrupo III
Fills, adoptats i altres descendents menors de 21 anys.
Cònjuge o parella de fet
Fills i adoptats
Altres descendents
Ascendents
Situacions de convivència d’ajuda mútua
Col•laterals de 2n i 3r grau i d’afinitat.

Tarifes i coeficients multiplicadors de l’impost de successions

Base liquidable finsQuota íntegraResta Base liquidable finsTaxa
0,00 €0,00 €50.000,00 €7,00%
50.000,00 €3.500,00 €150.000,00 €11,00%
150.000,00 €14.500,00 €400.00,00 €17,00%
400.00,00 €57.000,00 €800.00,00 €24,00%
800.00,00 €153.000,00 €En endavant32,00%

Coeficient multiplicador

Grup I y IIGrup IIIGrup IV
1,00001,58822,0000

Es poden aplicar diverses reduccions i bonificacions a l’impost de successions:

Parentiu de l'heredero
Grau de minusvalidesa
Edat
Percepció d’altres quantitats
Adquisició d’habitatge habitual

Exemples

Exemple 1
Exemple 2
Print Friendly, PDF & Email

¿Te interesaría recibir directamente nuestros artículos?

Suscríbete a nuestra Newsletter y recibe en tu email nuestras noticias