Broker hipotecari i agent immobiliari

12 gener, 2022 | M Aparicio

Les agències immobiliàries que col·laboren amb hipotecasplus.es tenen grans avantatges

Les agències immobiliàries que col·laboren amb Hipotecas Plus es poden aprofitar d’una gran varietat d’avantatges, que es tradueixen en beneficis importants tant per a elles com per als seus clients.

Accés a la informació sobre viabilitat, durada i situació de les operacions

En primer lloc, les agències esmentades disposen d’informació directa sobre la viabilitat del projecte d’hipoteca que pretenen per als seus clients, així com del temps que es necessita per materialitzar la venda de l’immoble i de com va transcorrent l’operació.

Cal tenir present que els consultors d’Hipotecas Plus mantenen contacte directe amb una quantitat considerable d’entitats bancàries, que els van informant contínuament sobre la viabilitat o no viabilitat de les diferents operacions, dels terminis en què se n’executaran les que són viables i de la marxa d’aquestes.

Percepció d’una comissió per haver presentat el client

Als avantatges anteriors s’hi afegeix que l’agència col·laboradora rep una comissió en el moment en què el client signa la hipoteca.

Aquestes comissions tenen un efecte acumulatiu. Hipotecas Plus contribueix, a més, que l’agència immobiliària aconsegueixi un nombre més gran d’operacions reeixides i, per tant, més comissions.

Evitar pèrdues de temps i frustració d’expectatives quan la concessió d’una hipoteca no és viable

Cal tenir present que hi ha clients que recorren a les agències immobiliàries quan estan interessats en un immoble determinat, però, dissortadament, la seva salut financera no els permet aconseguir el crèdit hipotecari, sobretot si el gestionen de manera individual.

En canvi, quan l’agència immobiliària col·labora amb Hipotecas Plus, li serà possible rebre una resposta ràpida i clara sobre la viabilitat de l’operació. En cas que la resposta sigui negativa, se sabrà ràpidament des d’Hipotecas Plus, de manera que es pugui reconduir el client cap a les seves opcions reals. Tant el client com l’agència han de ser notificats d’això com més aviat millor. El primer evitarà crear-se expectatives falses durant molt de temps sobre l’immoble que vol adquirir, cosa que evidentment no és gens positiva, mentre que l’agència s’estalviarà pèrdues de temps i gestions innecessàries.

Comprar un habitatge és el somni daurat de moltes persones i famílies, raó per la qual haurien de saber com més aviat millor si les entitats financeres estan o no disposades a concedir el préstec hipotecari que necessiten i, en cas negatiu, si els caldrà reorientar la seva estratègia per aconseguir l’èxit.

Coneixement clar i precís de les opcions reals dels clients i de la millor estratègia per aconseguir la hipoteca

Treballant en combinació amb l’agència immobiliària, a Hipotecas Plus aconseguim que el client rebi una informació clara, directa i precisa sobre la millor manera d’ajustar a la realitat els seus desitjos, necessitats i possibilitats, i sobre l’estratègia més efectiva per aconseguir finalment la concessió del crèdit.

Hi ha bancs que són massa estrictes en les seves concessions, i que baixa els criteris indiquen als clients que no poden optar a un habitatge determinat, que han de rebaixar les seves pretensions o que s´han de conformar-se amb un immoble que en realitat no és el que busquen.

El fet cert és que, molt sovint, la realitat es troba bastant allunyada de la informació que les entitats financeres faciliten als clients, o de les idees que aquests s’han fet a partir de les afirmacions dels bancs, ja que hi ha més opcions i altres bancs.

Hipotecas Plus ofereix dades objectives i reals, tant a les agències immobiliàries com als clients, fonamentades en la nostra àmplia experiència i en el contacte directe amb un nombre elevat d’entitats financeres.

Els consultors hipotecaris d’Hipotecas Plus saben quin és el recorregut més curt i la millor estratègia per assolir els objectius desitjats pel client i per l’agència immobiliària. D’aquesta manera evitem les pèrdues de temps i la realització de tràmits innecessaris.

Consultoria in situ a l’agència immobiliària per oferir seguretat als clients

Hipotecas Plus ofereix consultoria in situ a la seu de l’agència immobiliària, cosa que dona seguretat als clients sobre la concessió de la hipoteca. I d’aquesta manera es passa a tancar la venda amb la signatura de la paga i senyal o contracte d’arres.

Obtenció dels millors preus hipotecaris i màxima rapidesa

La multitud de contactes directes amb les entitats financeres de què disposa Hipotecas Plus, així com l’efecte potenciador de treballar a l’engròs en la consecució d’hipoteques, es tradueix en un benefici notable, tant per als clients com per a les agències col·laboradores, ja que permeten aconseguir millors preus hipotecaris d’una manera més àgil, ràpida i senzilla. La col·laboració amb les agències es tradueix en unes millors condicions hipotecàries i en una rapidesa màxima de les concessions.

Obtenció d’un finançament més alt, del 90 %, el 95 %, el 100 % o fins i tot del 100 % més les despeses

En la conjuntura econòmica actual, resulta extremadament difícil que un client o la seva agència immobiliària aconsegueixin un finançament superior al 80 % del preu de taxació del habitatge. No obstant això, amb la intervenció d’Hipotecas Plus es pot arribar a una quota de finançament més gran, cosa que facilitarà a molts clients l’execució completa dels seus projectes.

Estem parlant de finançaments del 90 % del preu de taxació, del 95 %, del 100 % o fins i tot del 100 % més les despeses. D’aquesta manera molt més clients estaran en condicions de signar la hipoteca i de quedar-se’n satisfets, objectius primordials tant del client com de l’agència immobiliària. A aquest important avantatge s’uneix el que s’ha esmentat abans, és a dir, aconseguir un marge de finançament ampli, juntament amb unes millors condicions hipotecàries, que es traduiran en uns preus hipotecaris més favorables.

Acompanyament als compradors durant tot el procés, fins al dia de la firma

La col·laboració amb Hipotecas Plus suposa per a l’agència immobiliària un altre avantatge important que s’afegeix a tots als esmentats fins aquí, i és el de no perdre contacte amb els seus clients.

Quan el consumidor tracta de buscar una hipoteca per si sol pot arribar a desaparèixer durant setmanes o mesos., fet que porta l’agència a no saber si compta encara amb aquell client. Hipotecas Plus acompanya els compradors durant tot el procés, des del primer moment en què s’estableix la col·laboració fins al dia de la signatura de la hipoteca. Això genera una relació de més confiança amb l’agència immobiliària.

Ajuda en l’organització de la documentació

Hipotecas Plus pot, a més, ajudar en l’organització de tota la documentació necessària, un tràmit que alguns propietaris obliden perquè no li donen importància.

El client sempre té més opcions, perquè tractem amb tots els bancs

Les agències immobiliàries, a través d’Hipotecas Plus, es troben amb moltes més oportunitats de convertir els seus clients potencials en clients reals, pel fet que entren en contacte amb totes les entitats financeres.

Resum i conclusions

Amb tot l’anterior, Hipotecas Plus es converteix en un catalitzador important per a la consecució d’operacions reeixides. Facilita una obertura màxima al món financer, i això redunda en millors condicions hipotecàries per als clients, possibilitats reals d’un marge de finançament més gran i una agilitat i una eficàcia superiors en tot el procés.

Tot això implica solucions més ràpides, senzilles, clares i precises per obtenir la hipoteca. S’afina l’estratègia al màxim, s’eviten pèrdues de temps i s’estalvien gestions improductives o innecessàries.

La col·laboració amb Hipotecas Plus suposa per a les agències immobiliàries uns percentatges superiors de respostes positives, juntament amb millores en les condicions de les hipoteques. Les agències no només estan en condicions de satisfer una quantitat superior de clients, sinó que amb cada un d’ells rep més beneficis, ja que els preus hipotecaris i el finançament són més favorables.