Cancel·lació definitiva de la hipoteca

12 juny, 2019 | Antonio Beltrán

Cancel·lació definitiva de la hipoteca: què cal fer quan ja l’has pagat?

Per fi! Després de tants anys d’esforç ja heu pagat l’última quota de la hipoteca. Però aquest fet, tan important financerament (i fiscalment, se teníeu dret a cap mena de deducció) no significa que hàgiu acabat totes les gestions. En queda una de molt important: fer que la liquidació d’aquest deute es reflecteixi en tots els registres o garanties en què figurava.

Certificat de cancel·lació de deute

És un pas fonamental que ens ajudarà a fer tots els anteriors. Sempre que acabem de pagar qualsevol mena de préstec, tant si és personal com hipotecari, tenim dret a exigir al banc un certificat de cancel·lació de deute, que és gratuït, perquè les entitats financeres no estan legitimades per cobrar res per emetre’l.

Aquest certificat no només és important per la cancel·lació registral del deute, tal com veurem a continuació, sinó també per poder donar de baixa l’anotació que hi hagi en qualsevol altra mena de registre o fitxer. El banc ho ha de fer d’ofici, especialment quan informi la CIRBE o Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya. Però pot ser que no se n’hagi donat de baixa, per exemple, si en algun moment hem estat inscrits en un fitxer d’impagament i no s’ha comunicat el pagament total del deute. Amb l’enviament d’aquest certificat és cancel·larà qualsevol anotació.

Baixa al Registre de la Propietat

Com a préstec amb garantia hipotecària, s’ha de reflectir al Registre de la Propietat perquè en cas de qualsevol operació de compravenda es conegui l’existència d’un deute garantit per l’immoble. Per això, quan es cancel·li el préstec cal donar de baixa aquesta anotació.

Aquesta cancel·lació registral no és obligatòria, i si passen 21 anys des del pagament complet de la hipoteca el mateix Registre de la Propietat la cancel·larà d’ofici. Però sí que és important no només de cara a vendes futures, sinó també, fins i tot, com a garantia per a finançaments posteriors. Pe dur-ho a terme, un cop tinguem el certificat bancari de cancel·lació de deute hem de fer aquests passos:

  • Lliurar al notari el certificat de cancel·lació de deutei demanar una escriptura de cancel·lació que ha de firmar un apoderat del banc, sense que l’entitat financera hi pugui repercutir cap cost.
  • Aixecament de la hipoteca amb el departament d’hisenda de la comunitat autònoma de què es tracti a través del model 600 de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD; transferit a les autonomies). Des de l’1 de gener de 2001 la cancel·lació d’hipoteca està exempta de tributaciópel que fa a l’impost esmentat, però tot i així cal informar sobre aquesta operació.
  • Recollir l’escriptura del notari i pagar-ne l’import, que és variable i se situa entre els 90 i els 250 euros, segons la quantia del préstec.
  • Últim pas: portar l’escriptura de cancel·lació i presentació de l’impost d’AJD al Registre de la Propietat que correspongui a l’habitatge. Aquest procediment acostuma a tancar-se al cap d’uns altres quinzes dies, i comporta unes despeses d’entre 25 i 30 euros.

Com podeu comprovar, el procediment no és complex, però demana temps, perquè inclou diversos tràmits. Per aquest motiu pot ser interessant encarregar-lo a una gestoria, tot i que us pot representar un cost addicional mitjà d’entre 200 i 400 euros.

El resultat de tot aquest procés és que el vostre habitatge es trobarà registralment lliure de càrregues. Tot i que el podeu iniciar en qualsevol moment, si l’avanceu faciliteu una eventual compravenda futura. Teniu en compte que el Registre de la Propietat és públic i qualsevol interessat hi pot demanar una nota simple. Si troba que hi ha vigent una hipoteca, tot i que estigui pagada, es pot fer enrere en l’operació o perdre-la perquè es retardi.

A més, l’habitatge és una garantia de finançament, que fins i tot us pot permetre demanar liquiditat o refinançar altres deutes. Tenir-lo lliure de càrregues facilita aconseguir aquest finançament i un estalvi de temps en la gestió de la concessió.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.