Hipoteca per a funcionaris

30 desembre, 2019 | Antonio Beltrán

Last Updated on 4 anys by Pau A. Monserrat

Més import del finançament i la millor hipoteca del mercat

Quan gestioneu una hipoteca, si sou funcionari o empleat laboral de les administracions públiques (central, autonòmica o local) podreu obtenir fins al 108 % del preu de compra, i al 100 % de taxació.

Què tenen els funcionaris que no tenguin la resta de treballadors?

Des de la reforma laboral del 2012 cap funcionari no ha perdut la feina, el seu salari mitjà és un 50 % superior al salari mitjà del sector privat i aquest a pujat un 10 % més que la inflació.

Com es deriva d’aquestes dades, és lògic que aquest col·lectiu pugui obtenir un finançament superior i en millors condicions, atès que ofereixen una garantia de solvència.

Hipoteca per a funcionaris fins al 100 %

Als funcionaris se’ls planteja la mateixa problemàtica que a la resta de treballadors sobre la necessitat d’estalviar per cobrir les despeses d’escriptura per a la compra de l’habitatge.

En segons quines poblacions, la quantitat mínima que els cal haver estalviat se situa al voltant del 12 %. Són molts diners, si tenim en compte que al mateix temps poden estar pagant un lloguer, tenir fills al seu càrrec o haver-se guanyat recentment el lloc de funcionari.

Per això, i atenent a la seguretat més gran que donen les seves feines, se’ls finança el 100 % del preu de la compra. 

Un altre avantatge afegit és que financem el 100 % de la taxació o el 80% segons cada cas. El resultat de la taxación bancària ha d’igualar l’import que es demani, fins a un màxim del 100 % del preu de compra.

El benefici de tot això és que no cal que la taxació sigui molt més alta. En el millor dels casos, la majoria dels bancs financen fins al 80 % de la taxació.

La millor hipoteca del mercat per als funcionaris

A més d’un finançament més gran, podem obtenir un preu millor.

El millor preu s’aconsegueix pel que fet que no cal contractar certes assegurances que se’ls demana als treballadors per compte d’altri. Em refereixo, per posar un exemple, a l’assegurança de protecció de pagaments. Aquesta assegurança cobreix l’eventualitat d’un acomiadament improcedent, i el seu cost pot arribar a l’1,5 % de l’import de la hipoteca. Té un termini de cinc anys, i hi ha bancs que en demanen la renovació en la data de venciment. La conseqüència de no renovar-lo és una pujada del diferencial aplicable a la hipoteca.

A més, depenent de la mena de funcionari, s’aconsegueixen millors taxes d’interès, tant en les hipoteques a taxa fixa com en les variables.

Quan han de tenir estalviat els funcionaris per aconseguir la seva hipoteca?

Tal com comentava anteriorment, als funcionaris se’ls demana un esforç similar al que han de fer els treballadors per compte d’altri, i és que han de disposar d’un mínim d’estalvis propis en el moment de la compra, destinats a cobrir aquesta part de despeses de les escriptures que no financen els bancs. El mínim exigible, en funció de l’import de la compravenda, és de 15.000 €.

Són tots els funcionaris iguals?

Per aconseguir aquest millor finançament els funcionaris han de presentar el document acreditatiu que els identifiqui com a tals. Em refereixo al nomenament com a funcionari, que apareix al butlletí o diari oficial corresponent.

En aquest supòsit no s’inclouen, per tant, els funcionaris interins, perquè la seva plaça no és encara propietat seva. Tampoc els empleats laborals de les administracions. Tots ells, no obstant això, sí que continuaran gaudint de millors condicions financeres que la resta d’empleats per compte d’altri. En el cas dels funcionaris interins, si demostren que ho han estat durant un mínim de tres o quatre anys, es podran equiparar als funcionaris amb plaça pròpia i disposar de les mateixes condicions.

Requisits que es demana tant als funcionaris com als treballadors per compte d’altri

Evidentment, hi ha uns mínims que tothom ha de complir perquè li concedeixin la hipoteca.

 1. Que la quota a pagar no suposi més del 40 % dels ingressos del sol·licitant. Si aquest té altres préstecs o l’obligació d’atendre una pensió alimentària, la suma de la quota de la hipoteca i la d’altres préstecs de qualsevol classe o la pensió no pot ser superior al 40 % dels seus ingressos.
 2. Cal acreditar amb els moviments de compte el volum dels estalvis que s’aporten a la compra. Als bancs no els agrada descobrir un apunt d’una quantitat important que no es pugui justificar clarament, per exemple, demostrant que procedeix de la cancel·lació de un termini fix, etc. Les entitats financeres no acceptaran l’explicació que els diners els té el sol·licitant al seu domicili, perquè estan molt amatents a prevenir el blanqueig de capitals.

Condicions de la hipoteca per a funcionaris

Cada banc ofereix condicions diferents i presta atenció a detalls diferents. Nosaltres, com a brokers hipotecaris, aconseguim un finançament més gran i un preu millor perquè sabem encaixar els requisits que demana cada banc, i així obtenim tractes que afavoreixen totes les parts.

 • Comissió d’obertura: 0 %
 • Comissió d’estudi: 0%
 • A taxa d’interès fixa: des de l’1,80 %
 • A taxa d’interès variable: des d’Euribor + 0,95 %
 • Comissió per compensació de risc de taxa d’interès (comissió només a les hipoteques de taxa fixa): des del 0 %
 • La comissió per amortització anticipada total o parcial màxima de les hipoteques amb taxa variable es podrà fixar de dues maneres, excloents entre si, reduint el cost que tenien abans de la nova Llei d’hipoteques:
  • Màxim del 0,15 % del capital reembossat anticipadament els primers 5 anys, que no podrà excedir de l’import de la pèrdua financera.
  • Màxim del 0,25 % els 3 primers anys, amb el mateix límit de la pèrdua financera.

  I en els contractes de préstec amb taxa d’interès fixa o amb trams fixos:

  • Màxim del 2 % del capital reembossat anticipadament els 10 primers anys.
  • Màxim de l’1,5 % en endavant.

  per desistiment parcial: 0 % de mitjana.*

Vinculacions

Cada banc n’estableix de pròpies. Recomanem consultar l’article que vam escriure al respecte d’això. En general podem parlar de les següents:

 • Domiciliació de nòmina
 • Contractació de targeta de dèbit i/o crèdit (el primer any acostuma a ser gratuïta, i si s’acredita un consum mínim de 250 €/mes pagats amb la la targeta, als anys següents també és gratis).
 • Contractació de l’assegurança de la llar amb la companyia que triï el banc.
 • Contractació de l’assegurança de vida amb la companyia que triï el banc.
 • Contractació d’un pla de pensions o d’estalvi.

Ets funcionari i desitges més informació? Emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.