Hipoteques per a no residents a Espanya

15 juliol, 2017 | Antonio Beltrán

Last Updated on 5 anys by Antonio Beltrán

Hipoteques per a estrangers no residents

Les hipoteques per a estrangers no residents són préstecs hipotecaris adreçats a estrangers que no tenen la residència fiscal a Espanya.

Aquestes hipoteques són per a la compra d’una segona residència per part d’un estranger. El procés per aconseguir la hipoteca funciona gairebé de la mateixa manera que per alss espanyols que compren una segona residència.

El percentatge de les compres que fan els estrangers sobre el total és al voltant d’un 15 %. En conseqüència és imprescindible saber informar-los adequadament i amb solvència tècnica dels passos que han de fer per dur a terme la compra amb seguretat, i dels requisits que demanen les entitats financeres per a la concessió de la hipoteca.

 

Abans de la compra els estrangers han de:

 1. Disposar d’un NIE, o número d’identificació d’estrangers. És imprescindible per fer la compra.
  1. El NIE es pot sol·licitar personalment o mitjançant un representant autoritzat davant de les delegacions o subdelegacions del Govern i a les oficines d’estrangeria.
  2. És possible tramitar-lo des de l’estranger.
  3. El contracte d’arres serveix per agilitzar-ne l’obtenció.
 1. Obrir un compte a Espanya per atendre els pagaments de manteniment de la casa i els impostos de l’adquisició. L’obertura del compte s’ha de fer en persona.
 2. Estar al corrent del pagament de l’IRNR o impost sobre la renda de no residents, un tribut espanyol que grava la renda obtinguda al país per les persones físiques i les jurídiques.

Una persona es considera que és resident quan ha passat a Espanya més de 183 dies durant l’any natural. En aquest cas tributa via IRPF.

Exigències dels bancs per concedir una hipoteca:

 1. Aportació a la compra d’entre un 30 % i un 50 % del valor de l’immoble que vol adquirir. El percentatge dependrà de l’entitat financera i de les posicions financeres del client (això és, de la mena de feina, l’edat i els ingressos anuals). L’aportació requerida és més gran perquè amb aquesta mena d’hipoteques els bancs corren més riscos, ja que, si el client no paga, els resulta impossible embargar al seu país d’origen.
 2. Aportar a la compra les despeses de les escriptures de compravenda i hipoteca, que acostumen a ser d’un 16 % de l’import de compra de l’habitatge.
 3. Que la quota hipotecària resultant de la concessió de la hipoteca no superi el 40 % dels ingressos del client, comptant-hi els pagaments que faci al seu país d’origen en concepte d’hipoteca o lloguer.
 4. Caldrà que un traductor jurat tradueixi la seva documentació. No obstant això, cada cop més entitats financeres disposen de traductors als seus departaments, amb la qual cosa de vegades es podrà evitar el pagament d’un traductor jurat.

Segons dades del Registre de la Propietat, les set nacionalitats estrangeres que més compren a Espanya són: britànica (16,72 %), francesa (10,27 %), russa (7,47 %), alemanya (7,34 %), belga (6,9 %), sueca (5,97 %) i italiana (4,73 %).

L’obtención de hipoteques per a estrangers no residents és de tramitació fàcil i senzilla. Els tràmits previs inicials es poden fer per correu electrònic per rebre la documentació escanejada i més endavant concretar una reunió en persona per firmar l’obertura d’un compte i enllestir els detalls.

A Plus Majoristes Financers estem especialitzats a aconseguir hipoteques per a britànics i francesos. Coneixem exactament la documentació que sol·liciten les entitats financeres.

Disposem d’un lloc web específic adreçat als britànics que necessiten una hipoteca

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.