La Hipoteca Premium per compra d’habitatges a partir de 400.000 €

25 setembre, 2019 | Antonio Beltrán

Finançar un habitatge, sovint, no és una tasca fàcil. A l’hora de negociar un préstec, com succeeix amb qualsevol acord contractual entre dues parts, hi ha d’haver un equilibri entre allò que concedeix una part i la retribució o garanties que ofereix l’altra. Però, moltes vagades, no passa el mateix en el cas de la negociació d’una hipoteca, i no solament pel que fa al preu quan aquest s’allunya de les condicions de mercat, sinó també, sovint, en relació amb la garantia. Com indica el seu nom, un préstec amb garantia hipotecàriaté com a primera garantia l’immoble i, per tant, és lògic que hi hagi una variació o marge entre el valor de mercat del bé i la quantitat que es presta, en la mesura que facilita fer front a possibles caigudes de preus, especialment al principi de l’operació, quan a penes s’ha pagat capital.

El problema és que moltes vegades aquest cas se simplifica, no només perquè no es personalitzi com cal d’acord amb les circumstàncies del comprador, sinó perquè s’estableixen uns marges de seguretat molt amplis a favor del banc, com ara que aquest concedeixi només fins al 80 % del valor de compra o taxació. Quan el préstec s’estandarditza d’aquesta manera, no es tenen en compte les circumstàncies personals de qui el sol·licita, com ara l’existència d’uns ingressos personals elevats que fa poc probables l’impagament i l’ús de la garantia hipotecària. També s’estableix un “marge de seguretat” desproporcionat a favor de l’entitat financera. 

Les limitacions de moltes hipoteques

Aquestes circumstàncies, traslladades al client, suposen un gran obstacle per aconseguir finançament i, per tant, per comprar un habitatge, ja que impedeix aquesta compra o, molt sovint, la demora. Si s’ha d’aconseguir un 20 % del valor de compra de l’immueble i a més afegir-hi les despeses de la compravenda, principalment els impostos, l’esforç econòmic previ és molt important.

Hi afegim un altre element important que de vegades passa desapercebut, i és que el valor de referència per a la concessió de la hipoteca és el més petit d’entre aquests dos: la compravenda o la taxació. Cal tenir molt en compte aquest factor, perquè obliga a aconseguir una taxació elevada o, com a mínim, equivalent al valor de la compravenda, si és que no voleu haver de fer una aportació extra més gran. 

Per què la Hipoteca Premium és la solució

Aquests problemes són fins i tot més grans com més alt sigui el preu de l’immoble que cal finançar. A igualtat d’ingressos, si l’habitatge costa més, més diners caldrà estalviar i més llarg serà el termini per aconseguir-los. No és igual el 20 % d’un habitatge de 150.000 euros que d’un de 400.000 euros.

La Hipoteca Premium de Hipoteca Plus trenca totes aquestes regles i es converteix en el finançament perfecte per a la compra d’un habitatge de preu superior als 400.000 euros. Aquesta hipoteca finança fins al 95 % del preu de compra i fins al 100 % del valor de taxació. El resultat és que l’esforç financer previ a la concessió de la hipoteca es redueix al màxim. En total hi haureu d’aportar a l’operació un 15 % del valor de compravenda, però incloent-hi les despeses.

Amb la Hipoteca Premium no només reduïu aquesta inversió inicial, sinó que també permet que pugueu comprar l’habitatge abans i que feu front més fàcilment a les despeses que comporta l’operació, des de els impostos fins al cost de la notaria o el registre. A més, per fer realitat els vostres somnis no quedeu supeditats al fet que us concedeixin una taxació alta. Un cop pagades aquestes despeses –que variaran segons la comunitat autònoma en la part impositiva– la quantitat que aboneu es destinarà a disminuir el capital de la hipoteca. Així, a Catalunya, per exemple, només haureu d’aportar al voltant d’un 5 % del valor de compravenda, i la resta de l’aportació es destinarà a pagar impostos i les altres despeses originades per la compravenda.

Tot això amb les millors condicions de mercat. Si trieu un interès fix, la taxa de referència és del 2,50 %, i en el cas de les hipoteques variables, de l’euríbor + 1,20 %; unes taxes que fins i tot poden ser inferiors, d’acord amb les vostres circumstàncies personals. Sempre sense comissions i sense que us calgui contractar altres productes que us vinculen amb l’entitat financera i que al capdavall suposen un altre forat en la vostra butxaca. Amb la Hipoteca Premium d’Hipoteca Plus, aconseguir la casa dels vostres somnis és més fàcil, còmode i econòmic.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.