Test Notarial nova llei hipotecària

2 octubre, 2019 | Antonio Beltrán

Aquestes són les preguntes que et formulara el notari per verificar que has rebut tota la informació relativa a la hipoteca i que entens les condicions de la mateixa.

1.-Lliurament de la documentació precontractual

1.1.- Confirmeu haver rebut, el dia expressat a la vostra manifestació, la documentació següent?
a) FEIN SÍ/NO
b) FiAE SÍ/NO
c) còpia del projecte del contracte SÍ/NO
d) document que conté informació de les despeses SÍ/NO
e) document que conté les condicions de les garanties de l’assegurança que s’exigeix
SÍ/NO

f) document que conté l’advertiment al prestatari de l’obligació de rebre l’assessorament notarial (només en el cas de préstec amb interès variable) SÍ/NO
g) document amb referència a les quotes en escenaris diferents d’evolució de la taxa d’interès SÍ/NO

1.2.- L’entitat us ha explicat el contingut dels documents indicats i ha respost les vostres preguntes? SÍ/NO

2.- Elecció de notari

2.1.- Us va informar l’entitat financera que teníeu dret a triar notari? SÍ/NO

2.2.- Confirmeu que jo soc el notari triat? SÍ/NO

3.- Característiques i amortització del préstec

3.1- Sabeu quin és el capital i la durada del préstec, i l’import i la periodicitat de les quotes? SÍ/NO

3.2.- Sabeu que cada una de les quotes comprèn una part de capital del préstec i una altra part d’interessos? SÍ/NO

4.-Taxa d’interès

4.1.- La taxa d’interès que us han ofert és fixa durant tota la vida del préstec o es preveu que variï en algun moment? FIXA/VARIABLE

4.2.- Hi ha en la vostra oferta bonificacions per a la taxa d’interès en el cas que contracteu determinats productes amb el prestador o amb les entitats indicades per ell? SÍ/NO

4.3.- En cas d’un préstec a interès fix, sabeu que no us beneficiareu d’una baixada futura dels índexs de referència del mercat? SÍ/NO

4.3.- En cas d’un préstec a interès variable,
a) sabeu que l’interès futur es calcula sumant un diferencial a la taxa d’interès de referència pactada? SÍ/NO
b) compreneu que les taxes d’interès de referència varien amb el temps i que aquesta variació podria suposar un increment de la quota? SÍ/NO

5.- Subrogació de creditor

5.1.- Sabeu que podeu canviar de prestador a través d’un procediment anomenat subrogació que comporta l’amortització total anticipada del vostre préstec i que té bonificacions fiscals i aranzelàries? SÍ/NO

6.- Amortització anticipada del préstec

6.1.- En l’oferta que us ha fet l’entitat prestadora, hi ha prevista una comissió per amortització anticipada?
– En cas d’amortitzación total: SÍ/NO
– En cas d’amortitzación parcial: SÍ/NO
– En cas de canvi de prestador (subrogació de creditor): SÍ/NO

6.2.- Compreneu que aquesta comissió, si n’hi ha, només es podrà cobrar si l’amortització anticipada produeix una pèrdua a l’entitat prestadora, que aquesta us haurà de justificar? SÍ/NO

7.-Comissions

7.1.- El vostre préstecté:
– comissió d’obertura SÍ/NO
– comissió de modificació de condicions (novació): SÍ/NO
– comissió de reclamació de quotes impagades: SÍ/NO

8.- Incompliment

8.1.- Heu comprès que en cas d’impagament us cobraran l’interès dedemora legalment fixat sobre l’import que hàgiu deixat de pagar? SÍ/NO

8.2.- Heu comprès que si l’impagament arriba a una quantia determinada l’entitat financera pot declarar vençut anticipadament el préstec i reclamar a cada un dels prestataris la totalitat del deute? SÍ/NO

9.- Execució hipotecària

9.1.- Compreneu que l’impagament del préstec pot comportar la pèrdua del bé hipotecat i que es vengui en subhasta pública? SÍ/NO

9.2.- Responeu d’aquest deute amb tots els vostres béns, presents o futurs, o només amb el bé hipotecat? AMB TOTS ELS BÉNS/NOMÉS AMB EL BÉ HIPOTECAT

9.3.- Compreneu que, si responeu amb tots els vostres béns i el valor obtingut en la subhasta de la finca hipotecada és inferior al total del deute, continuareu devent la diferència al prestador? SÍ/NO

Menció a part per a les hipoteques multidivises

Només per al cas de préstecs en divises, s’afegeixen aquestes preguntes al test per a qui demana la hipoteca: 

-Sabeu que, amb independència dela possible variació de la taxa d’interès,l’import de les vostres quotes canviarà substancialment en funció de com evolucioni la taxa de canvi de la moneda a què està referenciat el capital respecte de l’euro? SÍ/NO

-Compreneu que, com a conseqüència d’aquesta evolució, pot passar que, transcorregut un temps durant el qual hàgiu estat pagant puntualment les vostres quotes, i malgrat això, el capital degut en euros sigui superior a la quantitat que devíeu al començament del préstec?

SÍ/NO

-Sabeu que, en qualsevol moment,es pot tornar a referenciar el préstec a la moneda de l’estat membre on residiu o on percebeu la major part dels vostres ingressos?

SÍ/NO

-Compreneu que, en la mesura que rebeu els vostres ingressos en una moneda diferent d’aquella en què hàgiu de retornar el préstec, aquest producte constitueix per a vós un alt risc financer?

SÍ/NO

Us han ofert algun producte per limitar el risc de la taxa de canvi?

SÍ/NO

 
No hay etiquetas asociadas a esta publicación.