Test Notarial nova llei hipotecària

Test Notarial nova llei hipotecària

2 octubre, 2019 | Antonio Beltrán


Aquestes són les preguntes que et formulara el notari per verificar que has rebut tota la informació relativa a la hipoteca i que entens les condicions de la mateixa.

1.-Lliurament de la documentació precontractual

1.1.- Confirmeu haver rebut, el dia expressat a la vostra manifestació, la documentació següent?
a) FEIN SÍ/NO
b) FiAE SÍ/NO
c) còpia del projecte del contracte SÍ/NO
d) document que conté informació de les despeses SÍ/NO
e) document que conté les condicions de les garanties de l’assegurança que s’exigeix
SÍ/NO

f) document que conté l’advertiment al prestatari de l’obligació de rebre l’assessorament notarial (només en el cas de préstec amb interès variable) SÍ/NO
g) document amb referència a les quotes en escenaris diferents d’evolució de la taxa d’interès SÍ/NO

1.2.- L’entitat us ha explicat el contingut dels documents indicats i ha respost les vostres preguntes? SÍ/NO

2.- Elecció de notari

2.1.- Us va informar l’entitat financera que teníeu dret a triar notari? SÍ/NO

2.2.- Confirmeu que jo soc el notari triat? SÍ/NO

3.- Característiques i amortització del préstec

3.1- Sabeu quin és el capital i la durada del préstec, i l’import i la periodicitat de les quotes? SÍ/NO

3.2.- Sabeu que cada una de les quotes comprèn una part de capital del préstec i una altra part d’interessos? SÍ/NO

4.-Taxa d’interès

4.1.- La taxa d’interès que us han ofert és fixa durant tota la vida del préstec o es preveu que variï en algun moment? FIXA/VARIABLE

4.2.- Hi ha en la vostra oferta bonificacions per a la taxa d’interès en el cas que contracteu determinats productes amb el prestador o amb les entitats indicades per ell? SÍ/NO

4.3.- En cas d’un préstec a interès fix, sabeu que no us beneficiareu d’una baixada futura dels índexs de referència del mercat? SÍ/NO

4.3.- En cas d’un préstec a interès variable,
a) sabeu que l’interès futur es calcula sumant un diferencial a la taxa d’interès de referència pactada? SÍ/NO
b) compreneu que les taxes d’interès de referència varien amb el temps i que aquesta variació podria suposar un increment de la quota? SÍ/NO

5.- Subrogació de creditor

5.1.- Sabeu que podeu canviar de prestador a través d’un procediment anomenat subrogació que comporta l’amortització total anticipada del vostre préstec i que té bonificacions fiscals i aranzelàries? SÍ/NO

6.- Amortització anticipada del préstec

6.1.- En l’oferta que us ha fet l’entitat prestadora, hi ha prevista una comissió per amortització anticipada?
– En cas d’amortitzación total: SÍ/NO
– En cas d’amortitzación parcial: SÍ/NO
– En cas de canvi de prestador (subrogació de creditor): SÍ/NO

6.2.- Compreneu que aquesta comissió, si n’hi ha, només es podrà cobrar si l’amortització anticipada produeix una pèrdua a l’entitat prestadora, que aquesta us haurà de justificar? SÍ/NO

7.-Comissions

7.1.- El vostre préstecté:
– comissió d’obertura SÍ/NO
– comissió de modificació de condicions (novació): SÍ/NO
– comissió de reclamació de quotes impagades: SÍ/NO

8.- Incompliment

8.1.- Heu comprès que en cas d’impagament us cobraran l’interès dedemora legalment fixat sobre l’import que hàgiu deixat de pagar? SÍ/NO

8.2.- Heu comprès que si l’impagament arriba a una quantia determinada l’entitat financera pot declarar vençut anticipadament el préstec i reclamar a cada un dels prestataris la totalitat del deute? SÍ/NO

9.- Execució hipotecària

9.1.- Compreneu que l’impagament del préstec pot comportar la pèrdua del bé hipotecat i que es vengui en subhasta pública? SÍ/NO

9.2.- Responeu d’aquest deute amb tots els vostres béns, presents o futurs, o només amb el bé hipotecat? AMB TOTS ELS BÉNS/NOMÉS AMB EL BÉ HIPOTECAT

9.3.- Compreneu que, si responeu amb tots els vostres béns i el valor obtingut en la subhasta de la finca hipotecada és inferior al total del deute, continuareu devent la diferència al prestador? SÍ/NO

Menció a part per a les hipoteques multidivises

Només per al cas de préstecs en divises, s’afegeixen aquestes preguntes al test per a qui demana la hipoteca: 

-Sabeu que, amb independència dela possible variació de la taxa d’interès,l’import de les vostres quotes canviarà substancialment en funció de com evolucioni la taxa de canvi de la moneda a què està referenciat el capital respecte de l’euro? SÍ/NO

-Compreneu que, com a conseqüència d’aquesta evolució, pot passar que, transcorregut un temps durant el qual hàgiu estat pagant puntualment les vostres quotes, i malgrat això, el capital degut en euros sigui superior a la quantitat que devíeu al començament del préstec?

SÍ/NO

-Sabeu que, en qualsevol moment,es pot tornar a referenciar el préstec a la moneda de l’estat membre on residiu o on percebeu la major part dels vostres ingressos?

SÍ/NO

-Compreneu que, en la mesura que rebeu els vostres ingressos en una moneda diferent d’aquella en què hàgiu de retornar el préstec, aquest producte constitueix per a vós un alt risc financer?

SÍ/NO

Us han ofert algun producte per limitar el risc de la taxa de canvi?

SÍ/NO

 Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Test Notarial nova llei hipotecària
Test Notarial nova llei hipotecària
Test Notarial nova llei hipotecària
Test Notarial nova llei hipotecària
Test Notarial nova llei hipotecària
Banco de España Eurosistema
registro intermediarios de crédito inmobiliario Número D162