Condicions Generals de la contractació

17 juny, 2019 | Antonio Beltrán

Aquest document estableix les condicions generals de contractació (en endavant, CGC) de l’empresa SOLUCIONES HIPOTECARIAS, S.L. (en endavant, Hipotecas Plus). Les CGC regulen la relació contractual entre Hipotecas Plus i les persones físiques i jurídiques que subscriguin amb l’empresa esmentada el corresponent contracte d’intermediació per a la concessió de crèdits o préstecs (en endavant, els CLIENTS).

Si estiguéssiu interessat en el serveis d’intermediació que ofereix Hipotecas Plus, us informem que teniu dret a rebre en suport durador una còpia de les condicions precontractuals, prèvies a la recepció del contracte d’intermediació pròpiament dit.

Com a intermediari de crèdit immobiliari, Hipotecas Plus està subjecta a la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. N’hem resumit les principals novetats per als hipotecats al nostre blog.

1.- SOLUCIONES HIPOTECARIAS, S.L, amb CIF número B-62902382, i domicili a la Rambla de Catalunya, 66, 5è G-H, de Barcelona (08007), està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34711, foli 162, full B número 255804, inscripció 1a, i és una entitat mercantil que opera al mercat financer espanyol actuant com a intermediari no vinculat a una entitat financera ni a altres prestadors immobiliaris. La seva activitat principal és posar en contacte a clients que busquen finançament amb garantia hipotecària amb les entitats financeres i altres prestadors immobiliaris que l’ofereixen. A més de l’establiment de contacte, Hipotecas Plus fa alguna o totes de les funcions següents:

  • Presentar o oferir als prestataris els esmentats contractes de préstec.
  • Assistir els prestataris fent els tràmits previs o qualsevol altra gestió contractual en relació amb els esmentats contractes de préstec.

Hipotecas Plus, com a intermediari no vinculat, opera amb independència dels interessos dels prestadors immobiliaris i sense estar sota la seva responsabilitat, per oferir als seus clients els contractes de préstec immobiliari que considera més adequats per a cada cas i amb la varietat més gran possible, perquè puguin seleccionar els que més bé s’adaptin a les seves circumstàncies econòmiques, la situació personal i les seves preferències.

2.- Registre: Hipotecas Plus està convenientment inscrita al Registre Estatal d’Empreses amb el número 046/2011 de la secció 2a, en virtut de la Llei 2/2009, de 31 de març, que regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la realització de contractes de préstec o crèdit.

No obstant això, actualment es troba en tràmit de reconeixement d’inscripció com a intermediari de crèdit immobiliari davant del Banc d’Espanya en virtut de la disposició transitòria segona de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

3.- Hipotecas Plus te subscrita una assegurança de responsabilitat civil professional d’acord a l’article 36.1 de la Lley 5/2019, que renova cada any. En el moment d’actualitzar aquesta pàgina la companyia asseguradora és Lloyd’s Insurance Company, i el número de pòlissa el  BACA201908260.

4.- Hipotecas Plus gestiona aquest lloc web: www.hipotecasplus.es

5.- Hipotecas Plus disposa de mitjans interns adequats per resoldre reclamacions extrajudicials. Per iniciar la reclamació, remeteu un correu electrònic a [email protected] amb el motiu de la reclamació i la documentació relacionada. Aquestes reclamacions es resoldran en un termini màxim de dos mesos.

6.- Per resoldre qualsevol dubte o divergència que eventualment sorgeixi en la interpretació o eficàcia d’aquest contracte, les parts, amb renúncia expressa al seu propi fur allà on escaigui, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de Barcelona, o bé a l’arbitratge de consumo (Junta Arbitral de Consum de Catalunya).

7.- Els honoraris que els CLIENTS hauran d’abonar a Hipotecas Plus per la seva tasca d’intermediació financera un cop seleccionats, entre els productes que s’ofereixen al mercat, aquells que més bé s’adaptin a les característiques del crèdit que sol·liciten, serà d’un màxim del 10% del principal del préstec o crèdit més l’IVA corresponent –en funció del tipus d’operació contractada finalment– i es facturarà un mínim de MIL EUROS (1.000 €), més l’IVA corresponent, sempre que els CLIENTS subscriguin finalment la Fitxa Europea d’Informació Normalitzada (FEIN) que els presenti Hipotecas Plus. Es minutaran a part els impostos i les despeses que no es paguin a través d’Hipotecas Plus (com ara les derivades de notaria, registre, impostos, gestoria, etc.), així com els serveis i els productes que pot fer falta contractar durant la tramitació del crèdit o préstec, com ara assegurances i taxació.

En el supòsit que els CLIENTS decidissin no firmar el nou crèdit o préstec recomanat per Hipotecas Plus, no els caldrà pagar cap quantitat a l’empresa esmentada. Tots els serveis prestats als CLIENTS fins aleshores seran totalment GRATUÏTS.

Els CLIENTS abonaran els honoraris a Hipotecas Plus en el moment de la signatura del nou crèdit o préstec hipotecari mitjançant un taló bancari o un ingrés en el compte corrent que se’ls indiqui.

8.- Els CLIENTS podran desistir del contracte d’intermediació subscrit amb Hipotecas Plus durant els catorze dies naturals següents a la seva formalització, sense que els calgui al·legar cap causa i sense penalització, remetent a Hipotecas Plus el corresponent requeriment fefaent, dins del termini indicat, a la Rambla de Catalunya, 66, 5è G-H, de Barcelona (08007), o bé mitjançant correu electrònic adreçat al compte [email protected], amb adjunció del DNI.

9.- Hipotecas Plus podrà resoldre el contracte si constata la impossibilitat de trobar en el mercat una solució que s’ajusti als requeriments dels CLIENTS. Si aquest és el cas, els ho notificarà per escrit, via electrònica, fax o correu ordinari.

10.- Si Hipotecas Plus us ofereix, a més del servei d’intermediació hipotecària, un servei d’assessorament, teniu dret a percebre la informació prèvia sobre el servei abans de subscriure el corresponent contracte d’assessorament, que establirà el cost diferenciat del servei, si n’hi ha, i les condicions de prestació.

11.- En compliment d’allò que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, a l’apartat de Protecció de dades us informem dels vostres drets i la manera d’exercir-los.

Barcelona, 17 de juny de 2019.