Documents

24 abril, 2018 | Antonio Beltrán

Els professionals del broker hipotecari Hipotecas Plus ens encarreguem de gestionar en nom vostre totes les etapes del procés hipotecari, perquè la vostra única preocupació sigui no deixar-vos el DNI el dia de la signatura davant notari. Analitzarem les vostres necessitats hipotecàries per plantejar bé, des del començament, la mena d’operació hipotecària que us cal i les garanties addicionals que podeu oferir, com ara avaladors o dobles garanties hipotecàries.

L’expedient hipotecari

Muntar adequadament l’expedient hipotecari no és una qüestió menor. Una documentació completa, actualitzada i ben presentada pot fer la diferència entre una hipoteca denegada i una altra d’aprovada.

Depenent de la complexitat de l’operació, per assolir l’èxit en la sol·licitud de crèdit serà molt positiu tenir a punt, juntament amb tota la documentació que demanem als clients per gestionar la hipoteca amb els bancs col·laboradors, un dossier personal on s’expliqui la formació i l’experiència del sol·licitant i altres aspectes rellevants de l’operació. L’elaboració d’aquest dossier, Hipotecas Plus la du a terme quan convé.

Documentació de l’immoble

Per sol·licitar una hipoteca cal primer haver triat l’immoble que s’ha d’hipotecar, sia per comprar-lo sia per aconseguir diners per reunificar deutes o finançar un projecte empresarial. Per conèixer la situació registral de la propietat es requereix una còpia de les escriptures de la casa i una nota simple actualitzada. A més haurem d’aportar una còpia del darrer rebut de la contribució urbana o IBI.

Si ja s’han pagat uns diners en concepte d’arres cal aportar el contracte corresponent. D’altra banda, si el propietari o la immobiliària disposen d’una taxació anterior recent, conèixer-ne el valor ajudarà molt a avaluar les possibilitats d’èxit de la sol·licitud d’hipoteca.

Documentació dels sol·licitants de la hipoteca

Els futurs titulars del préstec hipotecari han de presentar aquesta documentació actualitzada:

1- Documentació acreditativa de la identitat en vigor (DNI o NIE).
2- Vida laboral actualitzada. Si no disposem de vida laboral recent, la podem sol·licitar en línia a la Seguretat Social.
3- Darreres nòmines.
4- Contracte laboral vigent.
5- Última declaració de la renda (IRPF).
6- Alguns bancs demanen un extracte dels últims mesos del compte corrent, per comprovar que no tenim problemes per arribar a fi de mes, els moviments de la targeta i altra informació útil per avaluar la nostra capacitat de pagament i les nostres pautes de despesa.
7- Si estam de lloguer, haurem de presentar còpia del contracte i últims rebuts degudament pagats.
8- Si tenim altra mena d’ingressos, com ara algun habitatge de lloguer, haurem d’aportar justificants documentals dels cobraments respectius.
9- Si tenim altres propietats, n’aportarem les escriptures o notes simples actualitzades.
10- Si tenim algun altre préstec o deutes de targeta de crèdit, els justificants corresponents.
11- Si disposem d’estalvis en compte, dipòsits a termini, fons d’inversió, plans de pensions o qualsevol altra mena d’inversió, els documents que els acreditin.

Documentació dels avaladors

Depenent del banc, demanaran la mateixa documentació que es demana als titulars o una mica menys de paperassa. A més, possiblement ens caldrà una còpia de les escriptures de les seves propietats, tot i que aquesta informació es pot obtenir sol·licitant-ne una nota simple al Registre de la Propietat corresponent.

Si en comptes de firmar com a avaladors negociem amb l’entitat financera que hipotequi només una part d’un habitatge, cosa que es coneix com a doble garantia, amb el DNI de l’hipotecant no deutor i la documentació de l’immoble que s’hipoteca n’hi haurà prou.

Documentació específica per a reunificació de deutes

Si volem una hipoteca que reunifiqui tots els nostres deutes, a més de la documentació anterior necessitarem els contractes i els últims rebuts dels deutes que volem unificar.

Documentació específica per a empreses i autònoms

Si som autònoms i volem demanar una hipoteca, haurem de tenir a punt aquesta informació addicional:

1. Resum anual de l’IVA de l’any anterior.
Pagaments trimestrals de l’IVA de l’any en curs.
Pagaments fraccionats de l’IRPF de l’any en curs.
2. Com en el cas dels assalariats i dels funcionaris, la darrera declaració de l’IRPF presentada.
3. Últims rebuts pagats de la Seguretat Social.
4. És recomanable tenir un dossier amb informació del nostre negoci, experiència personal, millors clients i totes aquelles altres dades objectives i subjectives que considerem adients.

A societats que exploren noves línies de finançament, els bancs amb qui operem els poden sol·licitar:

1. Els últims impostos de societats.
2. Balanços actualitzats i compte de pèrdues i guanys.
3. Escriptures de la societat.
4. Dossier de negoci, amb la informació rellevant sobre la capacitat de generar recursos de l’empresa.

Una documentació completa i actualitzada és la primera estació en el trajecte cap a l’èxit d’una sol·licitud d’hipoteca.